Ouderbetrokkenheid

De betrokkenheid van ouders bij het onderwijs aan hun kinderen vinden we van groot belang. Om deze te vergroten proberen we de ouders helder en tijdig te informeren over activiteiten op school en hen hierbij, waar mogelijk te betrekken. Parro is een communicatiemedium die veelal door het team wordt gebruikt om beroep te doen op hulp van ouders en voor het verspreiden van nieuwtjes vanuit de klas.

We houden de ouders regelmatig op de hoogte van de vorderingen van hun kind. Twee keer per schooljaar maken we een rapport. Daarnaast houden we vier keer per jaar oudergesprekken. Twee keer is dit facultatief, waarop ouders kunnen inschrijven. Ook de leerkracht kan ouders uitnodigen. Twee keer per jaar verwachten we alle ouders.  Natuurlijk is het altijd mogelijk om een afspraak met de directeur of één van de leerkrachten te maken buiten de geplande gesprekken. 

Eenmaal per jaar organiseren het team, de ouderraad en de medezeggenschapsraad een gezamenlijke ouderavond. De ouderavond draagt een informatief karakter. Datum en onderwerp maken we bekend via de nieuwsbrief, het zgn. Kringnieuws.

Eens in de maand verschijnt er Kringnieuws. Het geeft actuele informatie over thema’s en activiteiten op school die geweest zijn of nog gaan komen, maar ook buitenschoolse activiteiten. Deze gaat per mail naar alle ouders. Het Kringnieuws is genummerd per leergang en is ook op onze website terug te vinden.