Passend onderwijs

In de navolgende documenten staat omschreven welke kwaliteit wij op school hebben ten aanzien van het onderwijsaanbod aan uw kind. We omschrijven hierin de mogelijkheden die wij kunnen bieden op onze school. Daardoor geven wij ook onze grenzen aan. Sommige kinderen zijn gebaat bij een onderwijsaanbod waarin wij niet zijn voorzien..

Bij de aanmelding van uw kind wordt met de directeur besproken wat uw kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Wanneer wij dit niet kunnen bieden, gaan we samen met u op zoek naar een passende plek binnen ons samenwerkingsverband. 

Ouder- en jeugdsteunpunt Passend onderwijs

Ouders en jeugd die vragen hebben over passend onderwijs kunnen altijd bij het Ouder- en jeugdsteunpunt passend onderwijs Friesland terecht. Ook voor advies, informatie of een luisterend oor staan zij voor je klaar. Ouder- en jeugdsteunpunt passend onderwijs Friesland is een initiatief van vier samenwerkingsverbanden. Kijk voor meer informatie op www.steunpuntfriesland.nl

School ondersteuningsprofiel

 

Handboek Handelinggerichte Procesdiagnostiek

Handboek Handelinggerichte Procesdiagnostiek

Op de scholen van de Tjongerwerven CPO wordt handelingsgericht gewerkt.  

Het doel van HGW is om het onderwijs goed af te stemmen op alle kinderen. Dit betekent dat door middel van HGW het onderwijsaanbod afgestemd wordt op de (onderwijs)behoeften van de leerlingen. 

 

MTST, ondersteuningsteam PO

Passend onderwijs betekent dat iedere leerling het onderwijs en de ondersteuning krijgt waar hij of zij recht op heeft. Het handelingsgericht werken staat hierbij centraal.  Sinds augustus 2022 is er een samenwerking gestart tussen CBO-Meilân en De Tjongerwerven CPO. Binnen het Meilân Tjongerwerven Support Team werken een coördinator en drie orthopedagogen. Scholen kunnen een beroep op het Meilân Tjongerwerven Support Team doen voor het meedenken over wensen en mogelijkheden m.b.t. de ondersteuning van leerlingen en leerkrachten. Er zijn  waar nodig/wenselijk korte lijntjes met Passend Onderwijs Fryslân.  

Onze visie
In het begrijpen en uitvoeren van passend onderwijs ziet het Meilân Tjongerwerven Support Team zichzelf in een ondersteunende en verbindende rol, waarbij de ontwikkelings- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen en leerkrachten voorop staat. We kijken hierbij gericht naar wat er nodig is en wat er geboden kan worden. Centraal hierbij staat de samenwerking met ouders c.q. verzorgenden. Het denken in mogelijkheden staat voorop met steeds het welzijn van de leerling als uitgangspunt. De contacten van ouders met het Meilân Tjongerwerven Support Team lopen altijd via de Kwaliteitscoördinator / IB-er van de school van hun kind(eren).